Ophrys tenthredinifera x

 

 

Ophrys tenthredinifera

Monte Gargano (I)
08.IV.1984