Aceras anthropophorum X

Aceras anthropophorum

Monte Gargano (I)

12.IV.1984